Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces szacowania, w którym dokonuje się zwykle określenia wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej, dla celów negocjacji ceny kupna – sprzedaży, przy konieczności określenia wartości rynkowej dla kwestii spornych pomiędzy stronami (np. podział majątku). Usługi wyceny nieruchomości zamawiają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni. Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego jest często wstępem dla dalszych postępowań, które zmierzają do ustalenia wysokości odszkodowania np. w przypadku, gdy doszło do spadku wartości nieruchomości.

Wycenę nieruchomości prowadzi się według określonych prawem zasad  (Ustawa o gospodarce nieruchomościami). Może ją przeprowadzić wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który posiada odpowiednie uprawnienia.
W przypadku nieruchomości na cele mieszkalne, najczęściej jest to wycena wartości rynkowej. Nie jest ona równoznaczna z ceną rynkową. Cena to tylko jeden z elementów branych pod uwagę. Nie mniej ważne są również: stan prawny nieruchomości, jej stan techniczno – użytkowy, przeznaczenie, zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości i jej otoczenie.

Wycena nieruchomości – Rzeczoznawca

W ramach rzeczoznawstwa majątkowego dokonuję określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w  tym więc:
–    nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
–    nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),
–    nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
–    nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
–    ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).
Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.

Ponadto wykonuję opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
–    rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy),
–    efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
–    skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
–    oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
–    bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
–    określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
–    wyceny przedsiębiorstw,
–    wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
–    wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
–    raporty o nieruchomości – ważne przed dokonaniem transakcji zakupu; raport zawiera informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów; celem jego sporządzenia jest pełna informacja o stanie prawnym interesującej Państwa nieruchomości, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu.

Cele wyceny:
–    zabezpieczenie kredytu,
–    określenie wartości na potrzeby sprzedaży,
–    ustalenie podatku od spadku i darowizny,
–    ubezpieczenie,
–    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
–    podział majątku,
–    wykup mieszkania spółdzielczego,
–    określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
–    określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
–    określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),
–    wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych,
–    i inne.

SPRAWDŹ NAS

Poznaj nas bliżej i przekonaj się, że jesteśmy NAJLEPSZYM wyborem

Każdą wycenę

ZACZYNAMY

od ROZMOWY!

 

 

ZADZWOŃ lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Dane kontaktowe

 „PROFIT” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego sp.jawna

ul. Bydgoska 81 lok. 3, 64-920 Piła

 67 215 44 99

 biuro@profit.pila.pl

Należymy do Grupy Furman:

Fromularz kontaktowy